Hoe het werkt

Met het product Impact Discounting dien je alle facturen van een of meerdere debiteuren geautomatiseerd in bij Impact Factoring. Voor zover de debiteur nog niet bij ons bekend is doen wij een check op de kredietwaardigheid. Uitgaande van een positieve uitkomst wordt 90% van het factuurbedrag inclusief BTW binnen een dag aan je overgemaakt. Op de factuur komt het rekeningnummer van Impact Factoring te staan. Wij nemen vanaf het moment dat de factuur verzonden is het debiteurenbeheer van je over. Wij zullen herinneringen versturen, de klant indien nodig aanmanen en in bepaalde gevallen betalingsregelingen met de klant treffen. Dat laatste uiteraard altijd in overleg met jou.

De vergoeding die we in rekening brengen is afhankelijk van de betalingstermijn. Betaalt een klant binnen 15 dagen na de factuurdatum dan bedraagt de vergoeding 1% over het factuurbedrag inclusief BTW. Dat gaat in stapjes van 1% omhoog voor iedere 15 dagen dat de debiteur later betaald.

Indien wij bijvoorbeeld na 40 dagen betaling ontvangen bedraagt de vergoeding aan Impact Factoring 3% over het factuurbedrag inclusief BTW. Er is dan reeds 90% door ons uitbetaald. De resterende 10% wordt na ontvangst van de betaling en na inhouding van onze vergoeding maandelijks aan je overgemaakt. Mocht een debiteur niet betalen als gevolg van betalingsonvermogen dan is 90% van het factuurbedrag excl. BTW verzekerd. Wij brengen dan nog wel onze gebruikelijke vergoeding in rekening.

Indien je kiest voor het product Impact Factoring ontvang je werkkapitaal financiering waarbij de hoogte is gebaseerd op je gehele debiteurenportefeuille. De financiering bedraagt maximaal 80% van de vorderingen op de goedgekeurde debiteuren.

In tegenstelling tot een bancaire lening waar een vaste limiet wordt afgegeven groeit onze financiering met je onderneming mee. Deze vorm van financiering is goedkoper dan invoice discounting wanneer je van plan bent een groot deel van je debiteurenportefeuille over te dragen. Vanaf het moment dat je een factuur hebt verzonden verzorgen wij het proces van herinneren en aanmanen. Afhankelijk van het aantal debiteuren, klanten en de gemiddelde betalingstermijn stellen wij onze vergoeding vast. Deze bestaat uit een rentepercentage en een factor commissie. De hoogte van het rentepercentage is afhankelijk van het risicoprofiel van de te financieren onderneming. De hoogte van de commissie is gebaseerd op de hoeveelheid beheer werkzaamheden op een debiteurenportefeuille. Veel debiteuren die traag betalen brengt meer kosten met zich mee dan een enkele debiteur die op tijd betaalt. In de commissie zit ook de premie voor de kredietverzekering. Deze kredietverzekering biedt dekking tegen faillissement en betalingsonvermogen.

Verder geven wij kosteloos inzicht in de risico’s die gelopen worden in de debiteurenportefeuille of bij potentiele klanten. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Klik dan hier om je aan te melden.

Veelgestelde vragen

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij een bank of factormaatschappij bevoorschotting aanbiedt op basis van een factuur of debiteurenportefeuille. Wanneer een ondernemer goederen of diensten levert moet hij normaliter 30 tot 60 dagen op betaling van de factuur wachten. De factormaatschappij schiet die factuur voor waardoor de verkoper eerder over zijn geld kan beschikken. Het voorschot wordt vervolgens ingelost wanneer de debiteur zijn factuur betaalt.
Full service factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij er door de factormaatschappij een rekening courant wordt verstrekt op basis van de gehele op dat moment uitstaande debiteurenportefeuille. Een voordeel van deze financieringsvorm is dat de lening krimpt en groeit naarmate de debiteurenportefeuille kleiner of groter wordt. Daarnaast is het zo dat de financiering beschikbaar is hetgeen niet betekent dat u er ook gebruik van moet maken. U betaalt alleen rente wanneer u gebruik maakt van de faciliteit. Deze financieringsvorm is doorgaans goedkoper dan Invoice discounting.

Een type lening gebaseerd op uitstaande debiteuren. De hoogte van het voorschot kan stijgen of dalen naarmate de omzet toe of afneemt. Doorgaans wordt een percentage van een factuur of van een debiteurenportefeuille bevoorschot.

Indien u heeft gekozen voor het product Impact Discounting dan koopt Impact Factoring “alle” facturen van bepaalde debiteuren van u. Wij verzorgen het debiteurenbeheer van de overgedragen debiteuren. Uw klant dient de factuur aan Impact Factoring te voldoen. Direct nadat de factuur verzonden is kan deze bij ons worden ingediend. Dat kan handmatig, maar ook middels een automatische koppeling. Uiterlijk de volgende dag maken we 90% van het factuurbedrag inclusief BTW aan u over. Het restant ontvangt u een keer per maand aan het einde van de maand waarin betaling van de factuur heeft plaatsgevonden onder aftrek van onze kosten, of zoveel eerder indien dit is overeengekomen. Door ons gekochte facturen zijn verzekerd. Mocht uw klant failliet gaan of niet in staat zijn om te betalen dan maken wij alsnog 90% van het factuurbedrag excl. BTW minus de vergoeding voor onze dienstverlening aan u over. De BTW wordt niet vergoed. Deze kunt u terugvorderen bij de fiscus. Door het hogere risico liggen de tarieven net boven de tarieven van full service factoring maar onder die van Invoice Discounting.
Het Cashboard is een klantenportaal waarin onze klanten hun debiteurenportefeuille tot op de eurocent nauwkeuring kunnen volgen. Daarnaast kunnen onze klanten zien welke beheerwerkzaamheden wij hebben uitgevoerd en daar zelfs aan deelnemen.
Bij invoice discounting worden individuele facturen gekocht. Dit kan handig zijn wanneer de liquiditeit van een onderneming in een aantal uitstaande facturen vast zit. De factormaatschappij neemt het debiteurenbeheer van alleen de gekochte facturen over. Betaling van de door de factormaatschappij gekochte facturen dient plaats te vinden op de rekening van de factormaatschappij.
In beginsel is een debiteur iemand waarvan je nog geld tegoed hebt. In veel gevallen wordt met een debiteur gedoeld op iemand of een bedrijf aan wie je een factuur verzonden hebt, welke nog niet voldaan is.
Een factormaatschappij is een financieringsmaatschappij die facturen koopt of leningen verstrekt met debiteuren als onderpand. Een factormaatschappij houdt zich doorgaans bezig met het:

  • Het kopen van debiteurenvorderingen
  • Verzorgen van debiteurenbeheer en in sommige gevallen de debiteurenadministratie
  • Overnemen en verzekeren van kredietrisico’s
Doordat Impact Factoring met een nieuwe manier van werken komt ontstaat er een hogere mate van flexibiliteit van en naar de klant en/of een lagere tarifering dan veel concurrenten. Volledige transparantie ten aanzien van tarifering en een stuk automatisering waarmee wij alles wat wij doen inzichtelijk en volgbaar maken. Daarnaast is Impact Factoring de eerste zelfstandige financieringsmaatschappij die meerdere vormen van financiering aanbiedt full service factoring, invoice discounting, transactie financiering en het voorfinancieren van webshops).
Doordat wij een zelfstandige financieringsmaatschappij zijn en financieren voor eigen rekening en risico dekken wij het risico van betalingsonvermogen of faillissement van de debiteuren af met een kredietverzekering. Dus ja, een verzekering is altijd een onderdeel van onze factoringovereenkomst. Echter onze tarieven zijn gebaseerd op onze samenwerking met Euler Hermes. Hierbij hebben wij een scherpe tariefstelling geboden gekregen. Wij proberen deze tarieven zo maximaal als mogelijk door te vertalen in onze tariefstelling naar onze klant zodat u hier naast veiligheid ook voordeel geboden krijgt.
American (style) factoring is een andere benaming voor Invoice discounting.

Het debiteurenrisico is de kans dat een schuldenaar niet of niet op tijd aan zijn verplichtingen voldoet.

Impact Factoring verzorgt zowel voor het product Discount als voor het product Management het debiteurenbeheer. Vanaf het moment dat de factuur aan de debiteur verzonden is, wordt Impact Factoring verantwoordelijk voor het beheer van de debiteuren.
Bij transactiefinanciering wordt het productieproces deels gefinancierd. U weet meestal van tevoren al wat u verkocht heeft. Door trage betaling van debiteuren of een gebrek aan liquiditeit kan het zijn dat u de goederen die u kunt verkopen of heeft verkocht niet kunt laten produceren. Om het productieproces te laten opstarten moet u een aanbetaling doen (meestal 30%). Deze dient u zelf te voldoen. Wanneer de goederen klaar zijn dient u het restant te voldoen om de goederen uitgeleverd te krijgen. Hier kan transactiefinanciering u bij helpen. Impact Factoring kan deze transactie financieren. Zodra u de goederen vervolgens heeft ontvangen, uitgeleverd en gefactureerd verkoopt u de vordering aan Impact Factoring. De opbrengst van deze vorderingen worden deels gebruikt om de transactie in te lossen. Het restant wordt aan u beschikbaar gesteld.